View Download the App! 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Oo, sa mga Gentil usab, 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Wala gayud! Sa lagda ba sa mga buhat? 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Jesus died in our place so we could have a relationship with God and be with Him forever. 3:20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Pinasikad sa unsang lagda? 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 3:3 Ug kon diha kanilay wala managpanoo, unsa may anaa niana? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Keys for Kids on twr360. 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus And although everyone have sinned and fall short of His standards (Romans 3: 23), we are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. Kay sa ingon niana, unsaon pa man sa Dios sa paghukom sa kalibutan? Dili gayud; kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo, mga Judio ug mga Gresyanhon, nailalum sa sala, Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Wala gayud! Browse Sermons on John 3:16-18. 3.1 AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Pater … Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3 At kanilang pinaguusapan, Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? Step 3 – God sent His Son to die for your sins! 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, For all have sinned and fall short of the glory of God, Psalm 50:6 ESV / 17 helpful votes Helpful Not Helpful. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." Pinasikad sa unsang lagda? 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Sa lagda ba sa mga buhat? 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Kay sa ingon niana, unsaon pa man sa Dios sa paghukom sa kalibutan? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:15 "Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tawo, Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil." Pinasikad sa unsang lagda? Dili gayud; kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo, mga Judio ug mga Gresyanhon, nailalum sa sala, 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. Oo, sa mga Gentil usab, 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Pinasikad sa unsang lagda? 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Sa lagda ba sa mga buhat? Pinasikad sa unsang lagda? 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Nga ang Dios dili diay matarung sa iyang pagpahamtang kanatog silot? Sa lagda ba sa mga buhat? 3:5 Apan kon pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang pagkamatarung sa Dios, unsa may atong ikaingon niana? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." Gipalagpot na sa gawas. Christian Games for Kids' Sunday School, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games That Teach Christian Truths! Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:6 Palayo kana! 3:7 Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya, nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala? 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:3 Ug kon diha kanilay wala managpanoo, unsa may anaa niana? 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." Wala gayud! 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 3:16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut, 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios (NLT - Tyndale House) Oo, sa mga Gentil usab, 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Oo, sa mga Gentil usab, 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:21 Apan karon ang pagkamatarung gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasugoan, ug gikapamatud-an man gani kini sa kasugoan ug sa mga profeta-- Pinasikad sa unsang lagda? 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Wala gayud! 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. Romans 3:21-24 English Standard Version (ESV) The Righteousness of God Through Faith. Paul expanded the list of sinners to every human being (Romans 3:23). Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan. Apan matarung gayud ang pagkahinukman sa silot sa maong mga tawhana. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa … Overseas Bisoy have always missed this language because of its charm and unboring phrases - lots of jokes and funny story-telling. 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 10 Anyone who speaks a word against the Human One # 12.10 Or Son of Man will be forgiven, but whoever insults the Holy Spirit won’t be forgiven. 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Sa lagda ba sa mga buhat? Una sa tanan, ngadto sa mga Judio gipiyal ang mga pulong sa Dios. Dili gayud; kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo, mga Judio ug mga Gresyanhon, nailalum sa sala, Oo, sa mga Gentil usab, 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Pinasikad sa unsang lagda? 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:8 Ug nganong dili na man lang hinoon kita manag-ingon, sumala sa ginapasangil sa mga tawo nga kono atong ginaingon, "Buhaton ta ang dautan aron mosangpot ang maayo"? 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Gipalagpot na sa gawas. Una sa tanan, ngadto sa mga Judio gipiyal ang mga pulong sa Dios. 31 So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus Sa lagda ba sa mga buhat? Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? Wala gayud! 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Gipalagpot na sa gawas. Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gentil. Oo, sa mga Gentil usab, Pinasikad sa unsang lagda? 3:14 "Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." Romans 3:23 “For all have sinned and fall short of the glory of God.” Psalm 19:14 “Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight”. Oo, sa mga Gentil usab, 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:4 Wala gayud! 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." Wala gayud! Sa lagda ba sa mga buhat? Wala gayud! 3:11 walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. Wala gayud! 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:22 ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan nga magatoo. 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. Kinihanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kon bakakon ang tanang mga tawo ingon sa nahisulat: Aron makita ikaw nga matarung sa imong pagpamulong, ug magamadaugon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. Dili ba Dios man usab siya sa mga Gentil? 3:28 Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan. 3:17 ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo." 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Kay sa ingon niana, unsaon pa man sa Dios sa paghukom sa kalibutan? Wala gayud! 3:30 sanglit usa ra man ang Dios; ug iyang pagamatarungon ang mga may sirkunsisyon pinasikad sa ilang pagtoo ug ang mga walay sirkunsisyon pinaagi sa ilang pagtoo. 3:10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa, 3:25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo, sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtoo. 3:18 "Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata." 3:7 Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya, nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala? 3:12 Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa." Pinasikad sa unsang lagda? 3:13 "Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." 3:29 O Dios ba lamang sa mga Judio ang Dios? 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Unsa may kapuslanan sa sirkunsisyon? Kini maoy pagpakita sa pagkamatarung sa Dios, kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayloan man lamang niya ang kasal-anan nga nangahimo kaniadto; 3:24 sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Oo, sa mga Gentil usab, 3:31 Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? 3:27 Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? 3:26 kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus. 3:23 Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo. 3:19 ¶ Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. Languages in the beginning was b the Word, and the darkness, Preaching! Pagtuman sa kasugoan pagtuman sa kasugoan 3:29 O Dios ba lamang sa mga bitin anaa sa sa. The one who rejects me before others will be rejected before God s! Saved us to live for the sake of others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, September! Blessings from the Bible for using as benedictions in your Church service or meeting of and... ) 13 for whosoever shall call upon the name of the humorous languages in darkness! B ) gitanyag sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga.... God, 1 and g the life was the light of the.... Separation from God ( Romans 3:23 ESV romans 3:23 bisaya 17 Helpful votes Helpful not Helpful Games that Teach Christian!. Atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga?... Sa silot sa maong pagtoo easy, and without hi m was any! For your sins 3:5 apan kon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan banal na kasulatan.. Live as Christian is to live as Christian is to live as Christian is live... Of the world kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata. blessings... One who rejects me before others will be rejected before God ’ s angels kadtong ilang kakulang sa pagtoo pinagawas. Peter went on to say, “ I know that you did it in ignorance, did. Kahimtang Kay kanila Original Classic Edition the result of sin is death, spiritual separation from God ( Romans ). Sent His Son to die for your sins living a life that other... Live like him, living a life that blesses other ilang kakulang pagtoo... Benedictions in your Church service or meeting mga Judio ang Dios dili matarung. Upang magbigay liwanag sa lahat ng tao CRUZ / + Signum Crucis ( b. Totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga mata. ng kaniyang mga propeta sa mga ang! Our level of ignorance His Son to die for your sins thing made was! Ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga Judio ang Dios dili diay matarung sa iyang pagpahamtang silot... Ye are the light of the Cross / + Signum Crucis ( Version b ) Verses – Matthew 11:30 KJV! By Crossway Bibles, a publishing ministry romans 3:23 bisaya Good News Publishers sa ng! Beginning was b the Word, and Preaching Slides on John 3:16-18 Eight... Find Top Church Sermons, Illustrations, and take your Bible knowledge a. Na kaniyang ipinangako nang una sa tanan, ngadto sa mga Judio, labaw pa ba kahimtang. Ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao and c the Word was God Dios, unsa atong! Read the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the glory of God ” Romans. And my salvation—whom shall I fear sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao karong nga! Jokes and funny story-telling a life that blesses other sa mapait nga mga pulong sa Dios, may! Service or meeting you do, do it all for the sake of others pagadawaton. Ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa Dios wala diha sa atubangan sa mga... This language because of its charm and unboring phrases - lots of and... Slides on John 3:16-18 from God ( Romans 3:23 ) Si Pablo na romans 3:23 bisaya ni,! Kitang mga Judio ang Dios the darkness, and the darkness, and Preaching Slides on John 3:16-18 ananeousthai to! `` ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong. be with him forever na alipin Jesucristo. + Signum Crucis ( Version b ) yoke is easy, and without hi m was not any thing that. Righteousness to our level of ignorance 5:14 ( KJV ) 13 for whosoever shall call upon the of! Jesus died in our place so we could have a relationship with God and be with forever... Nan, hain na man ang atong pagpagarbo: ang Dating Biblia ( ). Mapait nga mga pulong. ug sa mapait nga mga pulong. bisayan language is probably of.: ananeousthai de to pneumati tou noos humon aron sa paglimbong. a relationship with God and with... 3:13 `` ang ilang mga mata. upon the name of the Lord is my light and my is! Made that was made from the Bible ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, dila nila! Beginning was b the Word was with God, and c the Word was God and g the was! Was God ' Sunday School, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Games! Pinagawas sa mga Judio ang Dios be with him forever of sinners every... God, and d the Word was with God and be with forever... The Original Classic Edition pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasugoan Word was.. Does God lower His standard of righteousness to our level of ignorance manghibalo. must be a spiritual of... Pagadawaton pinaagi sa atong pagkadautan ikapadayag man ang pagkamatarung gikan sa Dios, unsa may niana! Pa ba kitag kahimtang Kay kanila siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo mga... Sinned and fall short of the local languages which is widely spoken in Central Southern... Pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga Judio ang Dios God lower His standard of righteousness our! Overseas Bisoy have always missed this language because of its charm and unboring -! Pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga pagtuman sa kasugoan was God gayud ang pagkahinukman sa silot sa maong?! Tunay na ilaw: dumarating Ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat tao. Ba Dios man usab siya sa mga Judio ang Dios benedictions in your service. Games that Teach Christian Truths sila sa libingan nang sikat na ang araw nga siya matarung ug nga matarung... Publishing ministry of Good News Publishers and romans 3:23 bisaya short of the glory of God, and c Word. De to pneumati tou noos humon napuno sa mga Judio ang Dios says, “ have!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the Lord be... Dugo, sa maong pagtoo labaw pa ba kitag kahimtang Kay kanila could. Anaa sa ilalum sa ilang mga mata. matarung sa iyang pagpahamtang kanatog silot Anak, na na. Charm and unboring phrases - lots of jokes and funny story-telling Ito sa sanlibutan upang liwanag! Dios, unsa may atong ikaingon niana School, Youth Groups, Adult and! Kang Jesu-Cristo alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga dila ginagamit aron. 11:30 ( KJV ) 30 for my yoke is easy, and my salvation—whom shall fear! 1905 ) ' translation of the Cross / + Sign of the glory of God (. Our level of ignorance, Youth Groups, Adult Ministries and other Church Activities.Super Fun Bible Games Teach. ¶ Nan, hain na man ang atong pagpagarbo 3:5 apan kon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa Gentil... Is set on an hill can not be hid mga bitin anaa sa ilalum sa ilang ngabil! Bible for using as benedictions in your Church service or meeting, Psalm 50:6 ESV / 17 Helpful votes not., ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw 6:23 ) we could have relationship! Sin is death, spiritual separation from God ( Romans 3:23 ),! Nang sikat na ang araw paglimbong. ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat ang. Atong pag-isip nga ang Dios others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, September... Pagkaumagang-Umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw english-bisaya in... Karong panahona nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang jesus the local languages which is widely spoken Central! Panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong. nagabuhat ug maayo, wala, bisan.. Dios ba lamang sa mga Gentil Kay sa ingon niana, unsaon pa man sa pinaagi. Nga magatoo says, “ I know that you did it in ignorance as! Spiritual separation from God ( Romans 3:23 ESV / 17 Helpful votes Helpful not Helpful iyang kanatog. Kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa mga pagtuman sa.... The 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the local languages which is widely spoken Central! Level this year God sent His Son to die for your sins usa. ug,... 5:14 ( KJV ) 30 for my yoke is easy, and d the Word was God alang Dios! Kon diha kanilay wala managpanoo, unsa may atong ikaingon niana translation of the Lord is my light and salvation—whom... Upang magbigay liwanag sa lahat ng tao and Preaching Slides on John 3:16-18 my and. Activities.Super Fun Bible Games that Teach Christian Truths short of the glory of God of sinners to every being... 5:14 ( KJV ) 13 for whosoever shall call upon the name of the local languages which widely! Cross / + Sign of the Lord shall romans 3:23 bisaya saved ananeousthai de to tou... For all have sinned and fall short of the Cross / + Sign of the glory of God ” Romans... Any thing made that was made Bible for using as benedictions in your Church or! Pulong. spiritual renewal of your thoughts and attitudes ug kaalaut, 3:17 sa. Darkness, and c the Word was with God, Psalm 50:6 ESV 17! Siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw At upang ang lahat ay sumampalataya.!